Виртуальная выставка

Печать

Қасымбек Ж.М.,  Ветров Н.Ф., Байболов К.Б.   Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдыкгары

«Нан пісіру өндірістерінің технологиялық жабдыкгары» окулығында ұн- кондитерлік өнімдерін шығаратын нан пісіру мекемелері мен цехтарындағы негізгі технологиялық жабдыктар қарастырылған. Машиналар мен аппаратгардың кұрылылымдык сипатгамалары, олардың жұмыс істеу принцигггері және негізгі технологиялық есептеулер келтірілген. Мекемелердегі жабдыктарды ары карай жетілдіру жолдары кыскаша баяндалған. Қазақстан Республикасы мен басқа елдерде жасалынатын машиналар мен аппараттардың техникалык сипаттамасы келтірілген. Қосымша жэне энергетикалык жабдықтар (транспортерлер, қоректендіргіштер, компрессорлар және т.б.) осы жабдықгарға өнеркэсіп саласы қойған спецификалык талаптар бойынша аныкталған мөлшерде ғана карастырьшған.

Оқулыкта берілген материалдар типтік оқу бағдарламасьша сәйкес жэне оқу стандарттарынын талаптарына сай кұрастырылған.

Ұсынылып отырған оқулық нан пісіру саласын игеріп жатқан колледж студенттеріне, сала бойынша мекемелер мен жобалык мекемелердің қызметкерлеріне арналған.

 

 

 


 

Сембиева Б.М., Бұлақбай Ж.М.   Экономиканы ақша - несиелік реттеу

Оқу құралы ақша- несиелік реттеудің және орталық банкінің тікелей кызметінің өзекті мәселелеріне арналған. Оқу құралы ұсынылған тақырыптардың негізгі теориялық сұрақтары, экономиканы ақша- несиелік ретгеудщ элемдік жэне отаңдык тәжірибелері қарасшрылған 15 тараудан құралған, ақша- несиелік реттеу, инфляциялық таргеттеу,дәстүрлі емес монетарлық саясат, «сапалық және сандық жұмсарту» саясаты туралы жана тақырыпт-ар ерекше назар аударуға лайықта. Әрбір тақырып бойынша бақылау сұрақтары қарастырылған. Білім алушыларға көмек ретінде глоссарий мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі берілген."

Оқу құралы ЖОО-ның оқытушыларына, студенттеріне магистранттарына, сонымен катар қаржы қызметкерлеріне арналған.

 

 

 

 

 


 

Сембиева Б.М., Бұлақбай Ж.М.   Экономиканы ақша - несиелік реттеу

Оқу құралы ақша- несиелік реттеудің және орталық банкінің тікелей кызметінің өзекті мәселелеріне арналған. Оқу құралы ұсынылған тақырыптардың негізгі теориялық сұрақтары, экономиканы ақша- несиелік ретгеудщ элемдік жэне отаңдык тәжірибелері қарасшрылған 15 тараудан құралған, ақша- несиелік реттеу, инфляциялық таргеттеу,дәстүрлі емес монетарлық саясат, «сапалық және сандық жұмсарту» саясаты туралы жана тақырыпт-ар ерекше назар аударуға лайықта. Әрбір тақырып бойынша бақылау сұрақтары қарастырылған. Білім алушыларға көмек ретінде глоссарий мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі берілген."

Оқу құралы ЖОО-ның оқытушыларына, студенттеріне магистранттарына, сонымен катар қаржы қызметкерлеріне арналған.

 

 

 

 

 


 

Түркология  дүниежүзі түркологиясы тарихь

Ұжымдык монография түркологиялык зерггеу парадигмасының географиялык жэне хронологиялык аясын жан-жакты толык камтиды. Монографияның эр бөлімінде жекелей елдін немесе бірнеше ел түркологиясыньщ тарихы жүйеленеді жэне дүниежүзі түркологиясы тарихьшьщ даму кезендерін бақылауға мүмкіндік береді.

Кітап оқытушьшарға, студенттерге, түркология саласындағы мамандарға жэне элемдегі түркология ғылымының даму мәселелерімен айналысатын зиялы кауымға арналған.

 

 

 

 

 

 


 

Берік Әбдіғалиұлы  Алаш Әскері  1918 - 1920 жж

Кітап азамат соғысының (1918-1920 жж.) Қазақстандағы қаралы жылдарына арналған. Мемлекеттік мұрагаттардың деректік құжаттары, жарияланған материалдар, естеліктер мен ғылыми эдебиеттер негізінде Алаш әскерінің тарихы қалпына келтірілген, бұрындары белгісіз құжаттар ғылыми айналымға енгізілген.

 

 

 

 

 

 

 


 

Мұстафа Шоқай шығармаларының толық жинағы

Жинаққа кіріспе ретінде ұсынылып отырған бұл том қазақ, өзбек, қырғыз, түрікмен, тәжік, украин, әзірбайжан, грузин және басқа да халықтардың өз алдына дербес өмір сүруі үшін күреске бүкіл ғұмырын сарп етіп, жиырма жыл бойы Еуропаның төрінде тәуелсіздік туын көтерген үлкен гуманист, парасат-пайым, үшан-тещз оілім иесі Мұстафа Шоқайдың өмірін, дүниетанымы мен қаираткерлік болмысын, шығармашылык мұрасын зерттеуге арналған.

Еңбек Франция, Ресей, Өзбекстан, Қазақстан, Түркия, Германия т.б. елдердін мұрағаттары кұжаттарын, казак, орыс, ағылшын, француз, неміс, түрік, поляк тілдеріндегі ғылыми эдебиетті зерделеу негізінде жазылған. Саясаткерлерге, тарихшы-ғалымдар мен көпшілік оқырмандарға арналған.

Томный авторы - тарих ғылымдарынын докторы, профессор Көшім Есмағамбетов.

 

 

 

 


 Ниал Фергюсон  Дүние- жүзінің қаржы тарихы

Ақша әр адамның өмірінде тиісті орын алады және ешкімді де бейжай қалдырмайды. Ақшаның тылсым күші өзіне тартып та түрады, жиірке- нушілік те тудырады. Ол соғыстардың қалай аяцталатынын айқындайды және тамаша өнер шығармаларын дүниеге келтіруге көмектеседі. Сөйте тұра, адамдардың көбі ақша туралы өте аз біледі. Атақты британ тарихшы- сы Ниал Фергюсон осынау олқылықтың орнын толтыруға бел буып, алды- на қойған міндетін ойдағыдай атқарып шыққан. Өзінің дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың ең ушыққан кезеңінде жарық көрген осы жаңа еңбегінде ол ақшаның көне заманнан қазіргі күнге дейінгі өткен жолын қалпына келтіреді, күрделі қаржы ұғымдары мен терминдерінің ма-ғына- сына қарапайым да анық түсінік береді, тамыры анағұрлым тереңге кет- кен адасуларды түзетеді. Мұнымен қатар, әрине, қазіргі дағдарыстың се- бептеріне толық тоқталады. Бүгінгі таңда әлемдік қаржы жүйесінің бөлігі болып табылатын адамдардың қатары барған сайын өсуде, демек, дүние- жүзінің қаржы тарихымен танысу бұрынтыдан да маңыздырақ мәселеге айналып отыр.

 

 

 

 

 


Толымгожина М.Қ., Зейнуллина А.Ж.,  Контроллинг оқу құралы

Оқу кұралында контроллингтің негізгі түсініктері мен ұгымдары жазылған. Казіргі заманға сай хонтроллингтің теориялык негіздері, талдау

әдістемееі жзне жетілдіру жолдары карастырылған. Өнімішң өзіндік күнын есеітгеу, маржа табысынын ұйымдастыру теориясы және тәжірибесі, зиянсыздық нүктені аныктау әдістемесі және басқарушылық шешімдерді қабылдау үдерісі кеңінен ашылып жазылған.

Ұсынылып отырған оку кұралы жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің окытушылары, магистранттары және студештеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері де әдістемелік нұсқау ретінде осы оқу кұралды қолдана алады.

 

 

 

 

 


Зейнуллина А.Ж. Басқару есебінің негіздері

Осы ұсынылып отырған оқулыкга баскару есебінің негізгі түсініктері және ұғымдары ашылып жазылған. Қазіргі заманға сай басқару есебінің теориялық негіздері, талдау әдістемесі, сонымен қатар кәсіпорындарда баскару есебін және талдауын ұйымдастыруды жетілдіру жолдары карастырылған. Сондай-ақ, өнімінің өзіндік құнын есептеу, «директ- костинг» жүйесінің мәні, оның ерекшеліктері мен қажегтілігі, маржа табысының есебін ұйымдастыру теориясы және тәжірибесі, оның аудиті, зиянсыздық нүкгені анықтау кажеттілігі және талдау әдістемесі, соған байланысты басқарушылык шешімдерді қабылдау үрдісі карастырылған.

Сонымен катар, баскару есебінің қүжатгарын өқдеу және талдау әдістемесінің кейбір үлгілерін тәжірибеде пайдалану туралы, баға анықгау үлгісін жетілдіру туралы сұрақгар ашылып жазылды.

Ұсынылған оқулык жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің окзытушылары жэне студентгеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызмеғкеряері әдістемелік нұсқау ретіңде осы оқулықтар қолдана алады.

 

 

Мухтар Ауэзов

Счетчики

Яндекс.Метрика