Виртульды көрме

Печать

 

 

This monograph is based on a typical curriculum in higher education institutions. The purpose of the textbook is to The proposed dependencies and recommendations can be used in the design of residential quarters, kindergartens, squares and parks. The revealed regularities of the propagation of pollutants in the atmosphere of urban areas, transformation ratio of the air flow, dependent on the coefficients of aeration and its speed, transformation ratios.The tutorial will also help teachers who write for the students of the higher and special educational institutions and teach the program.

 

 

 

 

 

 The results of the study of the monograph can be widely used in the activities of specialists involved in improving the quality of the environment and preventing the negative influence of environmental factors on public health. The proposals presented here for reducing environmental risks to public health from exposure to aerosols in the atmosphere of the city of Shymkent can be applied in achieving specific goals of improving the health of the population. The monograph is intended for researchers, teachers, students, undergraduates, doctorates studying in the specialty Ecology.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Учебное пособие предназначено для магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 6М070800 - Нефтегазовое дело, 6М072100 - Химическая технология органических веществ.

В учебном пособии представлены сведения, которые дают объемное представление о разработке нефтяных и газовых месторождений в странах таможенного союза ЕАЗЭС, странах СНГ и мира. Территориальное распределение месторождений и их мировые запасы. Страны экспортеры и передовые страны мира по производству нефти и газа. Сорта нефти и ценообразование, динамика цен и их стабилизация. Освещены внедряемые новейшие технологии выработки и переработки нефти и газа, а также современные технологии транспортировки по нефтяным и газотранспортным системам мира. Изложенный материал представляет интерес научным работникам, студентам, производственникам и руководящим работникам

 

 

 

 


 

Учебное пособие «Спортивная диетология» рассматривает вопросы спортивной нутрициоюги л, лечебно-восстановительного питания для восстановления организма спортсменов после интенсивных физических нагрузок и при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание уделено питанию спортсменов - юниоров, а так же токологическому и геронтологическому питанию. Пособие знакомит с основным содержанием распространённых «модных» диет.

 

 

 

 

 

 


 

Оқу құралында ет өнеркәсібінде ауыл шаруашылык малдарын сою, ұшаларды бөлшектеу, субөнімдер, ішек, май, тepi, т.б. алынған шикізаттарды өндеу үрдістері қарастырылған. Сонымен қатар шұжык, ет консервілері өндірістері, жұмыртка өндеу, қазақтың ұлттык ет өнімдерінің түpлepi мен технологиялары, ет өнімдерінің  өндеудің заманауи электрофизикалык тәслдері сипатталады. Балаларға арналган ет өнімдерінің ассортименті мен технологиялары толықтай жазылган. Технологияльқ үрдістсрді сипаттау кезінде колданылатын құрал-жабдыктардың түрлсрі көрсетіледі. Технологиялық үрдістерді температуралык, ылғалдылық пapaмeтpлepi және ұзактығы, өнімдердің рецептуралары мен шикізаттарды дайындау тәртіптері толықтай келтірілді. Оқу құралы 0727000 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының бакалавр, магистр және PhD- докторанттарына, колледж студенттеріне оқу құралы ретінде және ет өнімдерін өндейтін кәсіпорындардағы мамандарға көмекші құрал ретіде ұсынылады.

 

 

 

 


 

 

Ұсынылып отырган манографияда Мұнайды өндіру және дайындау объектілеріде одан белінетін ілеспе мұнай газы көмірсутектік шикізаттың маңызды коы корының темендеуімен катар көмipcyтектік шикізат қорының барлык түpiн барынша тимді пайдалану талап етеді. Осыган байланысты ілеспе мүнай газы энергияның кунды көзі және химия өнеркәсбінін шикізаты ретінде багаланады.

Ілеспе газды кәсіпшілікте күкіртті сутегіден абсорбциялык әдіспен тазалау үшін екі валентп темір гидроксидінің суспензиясы: қолданудың: тиімді технологиясыенгізледі Бұл технология төмен күрделі және пайдалану шыгындарымен сипаттала отырып, бөлініп алынган күкірті cyтегіні кукірт курамды тауарлык өнімдерді алумен толыгымен жоюга мүмкіндік береді.

 

 

 

 


 

Оқу-әідістемелік құралында «Биология» және «Агрономия» мамандықтары бойынша оқитын студенттерді ауылшаруашылық өңдірісінің салаларымен таныстыру теориялық және практикалық білім беру. Сонымен қатар ауылшаруашылығыньң технологиялық процетері және басқа ғылым салаларымен байланысын туралы түсініктемелер ашып көрсетілген

«Қолданбалы биология және топырактану негіздері пәні бойынаша зертханалык жұмыстарды орындау және жүргізу бойынша дайындалған бұл оқу-әдістемелік құрал 5В060700-Биология және 5В080100 - Агрономия ауылшаруашылығы мамандығындағы студентерге  арналған.

 

 

 

 

 


 

Оқу құралы оқу жоспары талаптары және «Экологиялық қортану» пәнінің  бағдарламасы бойынша құрастырылған. Оқу құралында табиғат қорлары және оларды тімді пайдалану мәселесі мен олардын табиғатта таралуының негізі зандылыктарымен катар табигат корларының жіктелуі, ерекшеліктері, қалпына келетін, қалпына келмейтін қасиеттері Қазақстаннын, табиғат ресурстарына жалпы сипаттама берілген. Оқу қуралы жоғары және арнайы оқу орындарының студенттерне арнапып жазылған, әpi осы бағдарлама бойынша сабак жургізетін оқытушыларға да көмегін тигізетіні сөзсіз.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Жаңа түскен басылымдар Қаңтар  2019 жыл              ЖҮКТЕУ

Жаңа түскен басылымдар Ақпан  2019 жыл                ЖҮКТЕУ

Жаңа түскен басылымдар Наурыз  2019 жыл             ЖҮКТЕУ

Жаңа түскен басылымдар Сәуір  2019 жыл                ЖҮКТЕУ

Жаңа түскен басылымдар Мамыр  2019 жыл             ЖҮКТЕУ

Жаңа түскен басылымдар Шілде  2019 жыл    

Жаңа түскен басылымдар Тамыз  2019 жыл    

Жаңа түскен басылымдар Қыркүйек  2019 жыл         ЖҮКТЕУ       

Жаңа түскен басылымдар Қазан  2019 жыл               ЖҮКТЕУ          Виртуалды көрме

Жаңа түскен басылымдар Қараша  2019 жыл           ЖҮКТЕУ          Виртуалды көрме

Жаңа түскен басылымдар Желтоқсан  2019 жыл    ЖҮКТЕУ          Виртуалды көрме

 

Мұхтар Әуезов

Есепшілер

Яндекс.Метрика